CODEMA N.V.
Uittreksel uit de algemene leveringsvoorwaarden

I. VOORWERP VAN DE BESTELLING. – 1) Het voorwerp van de bestelling zal door de overkomst van de partijen worden bepaald, hetgeen door hun respectievelijke brieven zal worden bevestigd. Bij het ontbreken van schriftelijke overeenkomsten van beide partijen, zal dit voorwerp worden bepaald door de bevestiging van de bestelling door de hierbovengenoemde en in ondergeschikte orde door het door de klant ondertekende, order.
2) De verkoopsvoorwaarden worden toegepast op alle leveringen en dienstverstrekkingen, tenzij andere voorschriften werden overeengekomen.

II. PRIJZEN. – Voor de leveringen zonder montage worden de prijzen netto vermeld voor in onze magazijnen of werkplaatsen afgehaalde waren, verpakking niet inbegrepen.

III. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM. – De leverancier behoudt zich het eigendomsrecht voor van geleverde waren totdat de koper volledig alle verbintenissen tegenover hem is nagekomen.
Tot dat ogenblik is het de koper verboden de geleverde waren aan een derde in pand te geven of te verkopen.
Bij gebrek aan betaling ten laatste bij het verstrijken van één maand na de voor de vervaldag vastgestelde datum zal de koop van rechtswege worden ontbonden in het voordeel van de leverancier, die zijn waren zal kunnen terugnemen en tevens zijn rechten op schadevergoeding doen gelden.
Desgevallend kan hij ook zijn privilege uitoefenen volgens de bepalingen voorzien door de wet van
26 december 1951, artikel 20, 5°.

IV. BETALINGSVOORWAARDEN. – 1) De betalingen dienen contant te geschieden, netto, zonder kosten noch aftrek, ter zetel van de leverancier. In geval van niet-betaling op één van de vervaldagen zal de volledige som die schuldig is, opeisbaar worden.
Voor het ingevoerd materiaal zijn onze prijzen berekend op basis van de, op het ogenblik van het aanbod, van kracht zijnde pariteit van de Euro en de munt van het land van herkomst van de ingevoerde waar. Zo deze pariteit wijzigingen ondergaat tussen het ogenblik van het aanbod en de datum of de data van de betaling(en), dan behouden wij ons het recht voor onze prijzen aan te passen, rekening houdend met de vastgestelde verhoging of vertraging.
De mogelijkheid die wij ons voorbehouden om wissels te maken of effecten als betaling te aanvaarden dient als een uitzondering te worden beschouwd en kan in geen geval onze algemene verkoopsvoorwaarden wijzigen. Wij verstrekken geen waarborg voor het op tijd presenteren van de effecten, welke wij eventueel in betaling kunnen ontvangen.
Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige reden wordt het schuldsaldo van rechtswege en zonder aanmaning verhoogd met 15% met een minimum van 123,95 euro en een maximum van 1859,2 euro als conventionele forfaitaire schadevergoeding, en begint er daarenboven onder dezelfde voorwaarden een conventionele verwijlrente te lopen aan 12% per jaar tot aan de volledige effectieve betaling. Deze bedragen zijn verschuldigd boven alle eventuele verdere gerechts- en uitvoeringskosten, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
2) Het is de klant niet geoorloofd zijn betalingen te staken door zich op klachten te beroepen, waarvan de gegrondheid niet door de leverancier wordt erkend.
Ter afwijking van artikel 1289 van het Burgerlijk Wetboek wordt bepaald dat iedere compensatie uitgesloten is, indien dit niet uitdrukkelijk tussen de partijen in het bijzonder wordt overeengekomen.
De bepalingen van dit artikel zullen evenwel de toepassing van artikel IX § 2 al. 2 niet beletten.

V. OVERDRACHT VAN RISICO. – Zelfs in het geval dat de levering met betaalde vracht of porto wordt overeengekomen, vallen de risico’s in de onderstaande gevallen ten laste van de klant.
Levering zonder montage: zodra het voor het gebruik gereed materiaal de fabriek heeft verlaten. De verpakking zal zo zorgvuldig mogelijk gebeuren: de verzending zal zo goed mogelijk worden uitgevoerd door de leverancier. Op aanvraag van de klant zal de zending op zijn kosten worden verzekerd, tegen de risico’s van breuk of beschadiging tijdens het vervoer, of door brand.

VI. ONTVANST. – De klant is verplicht de leveringen te aanvaarden, zelfs indien deze aanleiding zouden geven tot een niet zeer belangrijke klacht.
Gedeeltelijke leveringen zijn toegestaan.

VII. AANSPRAKELIJKHEID VOOR GOEDEREN. – Met uitsluiting van iedere andere aansprakelijkheid zowel voor zich persoonlijk als voor zijn aangestelden, is de leverancier verantwoordelijk voor alle gebreken van de door hem gewaarborgde leveringen en kwaliteiten, en wel in de volgende mate:
1) Naar keus van de leverancier worden alle onbruikbaar geworden elementen die een merkelijke rendementsvermindering van hun capaciteit hebben ondergaan gratis hersteld of vervangen tijdens een periode van 12 maanden te rekenen van de overdracht van risico, ongeacht de duur van hun gebruik, als gevolg van een oorzaak waarvan het bestaan vóór de overdracht van risico behoorlijk zal zijn aangetoond, in het bijzonder constructiefouten, gebruik van grondstoffen van slechte kwaliteit of gebrekkige uitvoering.
Het vaststellen van een dergelijk gebrek dient onmiddellijk en schriftelijk aan de leverancier te worden meegedeeld.
2) De klant zal aan de leverancier een passende termijn en gemakken moeten toestaan voor het uitvoeren van alle veranderingen die hem noodzakelijk schijnen, evenals voor het leveren van vervangingsmachines of wisselstukken.
Bij weigering van de klant wordt de leverancier ontlast van zijn verantwoordelijkheid voor het aangevoerde gebrek.
3) Indien de leverancier, na een bijkomende termijn te hebben bekomen, deze termijn laat verstrijken zonder aan de vastgestelde gebreken te hebben verholpen, dan is de klant gerechtigd een prijsvermindering aan te vragen.
4) Indien de leverancier de door de klant op tijd ingediende klacht, gebaseerd op het bestaan van een beweerd gebrek, niet aanvaardt, verjaart het recht van de klant, om daarvoor zijn aanspraken te doen gelden, in elk geval na twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van zijn tijdig ingediende klacht. Indien de klant en de leverancier er niet in slagen een regeling te treffen binnen de genoemde 12 maanden, kunnen zij bij wederzijdse overeenkomst de verjaringstermijn verlengen.
5) De verantwoordelijkheid voor gebreken strekt zich niet uit tot de normale slijtage, noch de schade, die na de overdracht van risico het gevolg is, zonder enige fout van de klant of van de leverancier, van een verkeerd gebruik, nalatigheid, oververmoeidheid, van het toepassen van niet-overeenkomstige exploitatiemiddelen, de slechte constructie van de gebouwen, de ongeschikte aard van de bodem, of een chemische, elektro-chemische of elektrische invloed.
6) De leverancier wordt van elke aansprakelijkheid ontlast, indien door de klant zelf of door derden transformaties of herstellingen worden uitgevoerd, die niet volgens de regels van de kunst zijn gebeurd.
7) De aansprakelijkheidstermijn wegens gebrek wordt verlengd met de duur van de onderbreking van de exploitatie veroorzaakt door de herstellingswerken of het leveren van de noodzakelijke wisselstukken, en dit alleen voor het gedeelte van de installatie dat ten gevolge van de onderbreking niet op doeltreffende wijze kan worden gebruikt.
8) De leverancier is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de herstellingswerken en van de wisselstukken, in dezelfde mate als voor zijn oorspronkelijke levering, en dit alleen tot het verstrijken van de waarborgtermijn die voor deze levering was vastgesteld.
9) De bepalingen met betrekking tot de verantwoordelijkheid voor gebreken, die voorkomen in de verkoopsvoorwaarden van de onderaannemers zullen op hun levering van toepassing zijn voor zover deze niet in de elektro-technische inrichting zijn ingebouwd.

VIII. ONOVERDRAAGBAARHEID VAN HET CONTRACT. – Zonder voorafgaande wederzijdse overeenkomst is het de klant en de leverancier niet toegelaten de uit hun contract voortkomende rechten en verplichtingen aan derden over te dragen.
Dit verbod sluit evenwel het recht van schuldvorderingsoverdracht niet uit.

IX. – Indien om welkdanige reden de een of andere bovenstaande bepaling ontoepasselijk moest worden verklaard, zullen alle andere bepalingen niettemin van kracht blijven.

X – De waarborg geldt niet:
a) In geval van defecten veroorzaakt door kalkaanzetting in de waterleidingen van de apparaten.
b) Wanneer de leidingen, zoals af- en aanvoer, en elektrische leidingen niet conform met de wettelijke voorschriften werden aangebracht.

XI. – De leveringstermijn is afhankelijk van de productiemogelijkheden van de fabrikant en is derhalve geenszins bindend voor de leverancier, de firma CODEMA. Geen schadevergoeding is bijgevolg door de N.V. CODEMA verschuldigd wanneer de voorziene leveringsdatum om voornoemde reden niet kan worden geëerbiedigd.

XII. BEVOEGDHEIDSBEDING. – In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken te Kortrijk bevoegd.