Privacy Policy Codema

Codema NV hecht veel belang aan gegevensbescherming en wil veiligstellen dat uw privacy beschermd is wanneer u gebruikmaakt van onze diensten. Daarom hebben we deze policy en informatie over de gegevensverwerking opgesteld, waarin we toelichten hoe we met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u hebt op grond van de privacywetgeving.

We behouden ons het recht om de inhoud van tijd tot tijd aan te passen. Het is daarom raadzaam met regelmatige tussenpozen opnieuw kennis te nemen van onze mededelingen over de gegevensverwerking.

Verwerkingsverantwoordelijke

Codema NV, gevestigd in Schaapsdreef 27, 8500 Kortrijk, België

BTW BE 0413.897.713

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

+32 56 22 83 17

info@codema.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

Codema verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht

van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Ondernemingsnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • aankoopgeschiedenis

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gevoelige gegevens te verzamelen alsook gegevens over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@codema.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Codema verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor de uitvoering van onze overeenkomsten om de wettelijke verplichtingen te kunnen naleven
 • U te kunnen bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken op onze website en deze te onderhouden
 • Het afhandelen van uw betaling en boekhoudkundige verwerking
 • Voor diverse marketingdoeleinden zoals het versturen van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, uitnodigingen, …

Voor de verwerking van de persoonsgegevens beroepen wij ons op uw toestemming en/of op de noodzaak van de verwerking voor het verlenen van onze diensten aan u, dan wel op een wettelijke verplichting of omwille van een gerechtvaardigd belang.

Geautomatiseerde besluitvorming

Er vinden geen geautomatiseerde individuele besluitvorming of maatregelen ter profilering plaats.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Codema bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na beëindiging van de handelsrelatie worden uw persoonsgegevens bewaard zolang we hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

Codema verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Binnen ons concern (Dental Bauer) worden uw gegevens doorgegeven aan bepaalde ondernemingen indien deze gegevensverwerkingsactiviteiten centraal uitvoeren ten behoeve van de tot het concern behorende ondernemingen (bijvoorbeeld beschikbaarstelling ERP-systeem, afwikkeling van bestellingen).

Met het oog op de nakoming van onze contractuele en wettelijke plichten maken we daarnaast deels gebruik van diverse dienstverleners, zoals logistieke en communicatie dienstverleners.

Cookies die wij gebruiken

Codema gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Codema gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze

te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Lees meer over onze cookies in de cookieverklaring op onze website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Codema en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@codema.be of accounting@codema.be

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Indien u meent dat Codema NV niet volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming gehandeld heeft, kunt u zich wenden met een klacht tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer via communication@apd-gba.be

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Codema neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact op met onze klantenservice via info@codema.be of accounting@codema.be